Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Нещата по света и у нас - изкуство, елит, консуматори на качественото, градски и модерни хора, политици, икономисти, културтрегери, лидери, общественици, космополити и трендсетери на родния и световния пазар. Всичко това - тук.

Модератор: Техническа поддръжка

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 06 фев 2018 22:21

Чакаме Годо да ни спаси от арсена, а то взе че се появи и манган във водата за пиене в гр. Монтана - засега в две обществени чешми... където са мерили...

http://www.kmeta.bg/poyavi-se-mangan-vuv-voda-v-montana

И арсена, и мангана са в подземните води, които идват от дъното на язовир “Огоста” през незапушения карстов терен под язовирната стена ... и промиват хвоста от “Водния цикъл”.
Е, Прокуратурата продължава да се мотае... а водата си тече ли, тече.
****

А Областният не го било страх :beer:

https://dariknews.bg/regioni/vraca/prokuraturata-razporedi-proverka-na-iazovir-ogosta-2074489

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 13 фев 2018 19:58

“Рекордно” - цяла седмица вече разследването срещу Златко Живков за икономическите далавери с хвоста, е в СГП за решаване от прокурор!

Дали пак ще се иска ново и ново удължаване на ‘брадясалото’ наказателно производство, ще видим ... но защо ли ще си счупят коленете местни журналисти, възхвалявайки “Рекордьорът” тези дни ...

Смешници.

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 28 фев 2018 07:55

Докато Прокуратурата ... пак от 12.02.2018 очаква ... Годо:

Чети, Народе, за Позора на един кмет ... Златко Живков в Монтана - нарушил българските закони и Конституция, заедно с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи,
осъден с отмяна без право на обжалване на неговата заповед за забрана на Протестите "ЗА автомагистрала Видин-Монтана-Тунел под Петрохан-София"!!!!
Защо ли във Видин и Берковица не издават такава незаконна заповед...

Решението е взето от Председателя на Административен съд-Монтана Съдия Огнян Евгениев. С респект за българското съдебно решение, съобразено с решенията на Европейския съд по правата на човека!
*************
Р Е Ш Е Н И Е

№ 127 / 27.02.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Монтана, І-ви състав в закрито съдебно заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав

Председател : ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

като разгледа Адм.дело №129/2018г. по описа на Административен съд Монтана, за да се произнесе взе предвид следното

Производството е по реда на чл.12, ал.4 от Закон за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

Образувано е по жалба на *** срещу Заповед №297/22.02.2018г. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.12, ал.2, т.4 ЗСММ е забранено провеждането на митинги край затворената фабрика „Камгарна предачница” (завод Монтана) на 24.02.2018, 03.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 24.03.2018, 31.03.2018, 07.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018 и 28.04.2018г. от 11,00 до 13,00 часа. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт и се поддържа искането за неговата отмяна.

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, събраните по делото доказателства и приложимата нормативна уредба извършвайки служебна проверка на обжалваната заповед по реда на чл.168 ал.1 АПК намира следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. С писмо №46-00-5/23.02.2018г. (л.5 по делото) оспорения административен акт е изпратен на оспорващия, като липсват данни за получаването му, но предвид обстоятелството, че жалбата е постъпила в Административен съд Монтана на 26.02.2018г., тоест в рамките на тридневния срок по чл.12, ал.4 ЗСММ, следва да се приеме, че е подадена в рамките на преклузивния срок. Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

Предмет на спора е законосъобразността на Заповед №297/22.02.2018г. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.12, ал.2, т.4 ЗСММ е забранено провеждането на митинги край затворената фабрика „Камгарна предачница” (завод Монтана) на 24.02.2018, 03.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 24.03.2018, 31.03.2018, 07.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018 и 28.04.2018г. от 11,00 до 13,00 часа. Мотивите се свеждат до това, че мястото на провеждане на митингите е до път от републиканската пътна мрежа Е-79, като струпването на хора, участващи в провеждането на митингите на това място ще наруши правата и свободите на гражданите, преминаващи по този път с управляваните от тях МПС.

От събраните по делото писмени доказателства, съдът извежда следните правни изводи по същество на спора:

Съгласно чл.2 ЗСММ, събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 ЗСММ за свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга. В случая законовите изисквания на чл.2 и чл.8, ал.1 ЗСММ са спазени, тъй като с подадено в 10,28 часа на 22.02.2018г., Уведомление №46-00-5/22.02.2018г. (л.3,4 по делото), граждани и сдружения, които са организатори на митингите, в това число и оспорващия, са известили писмено Кмета на Община Монтана за провеждането им.

По разбиране на настоящият съдебен състав в случая не се установява с провеждането на исканите митинги да се нарушават права и свободи на други граждани, тоест не са установява наличието на основанията на чл.12, ал.2, т.4 ЗСММ, дали основание за постановяване на оспорения отказ. Съдът намира, че възприетите от административния орган фактически основания не обосновават наличие на "несъмнени данни", че протестният митинг застрашава обществения ред или нарушава правата и свободите на други граждани. Обстоятелството, че при провеждането на всеки един митинг биха могли да се създадат конфликти, не е основание, което да оправдае забраната на подобни мероприятия, тъй като при провеждането му органите на полицията имат законови инструменти по Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), които да препятстват нарушаването на правата и свободите на другите граждани. Според законодателя, предпоставка за забрана на митинг, е наличието на несъмнени данни, че се застрашава общественият ред в съответното населено място, а в случая такива липсват, като следва да се отбележи, че посоченото място за провеждане на митингите не е свързано с причиняване на пряка и непосредствена заплаха за обществения ред. В тази връзка, следва да бъде посочено, че кметът на общината при евентуално възникнали конфликти или когато установи, че митингът не е организиран или не се провежда при условията и по реда, установен в ЗСММ, разполага с правомощието даденото му с разпоредбата на чл.13, ал.1 ЗСММ, да прекрати митинга.

Съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свободата на събранията и правото да се изразяват гледни точки чрез тях, са една от най-важните ценности на демократичното общество - виж Решение от 02.10.2001 г. на ЕСПЧ по делото на Станков и Обединена Македонска Организация «Илинден» срещу България (Stankov i Unaited «Ilinden» v. Bulgaria), по жалба № 29221/95 г., 29225/95, първо отделение. Мерки от превантивен характер, целящи да ограничат свободата на събранията и на изразяването на мнение, освен в случаите, когато се предизвиква насилие или се отричат демократичните принципи, не служат на демокрацията и дори могат да представляват заплаха за нея. Това е така независимо колко шокиращи и неприемливи могат да се струват на властите дадени гледни точки или думи и независимо колко нелегитимни може да са отправените искания. В едно демократично общество, основано на законността, политическите идеи, които са насочени срещу съществуващия ред и чието реализиране се популяризира с мирни средства, трябва да могат да бъдат изразявани по съответния начин, чрез упражняването на правото на събрания и чрез други законни средства. В същото решение, ЕСПЧ е посочил, че свободата на изразяването на мнения е една от важните основи на демократичното общество и една от главните предпоставки за неговото развитие и за себеосъществяването на всеки един човек. Тя се прилага не само по отношение на „информации” или „идеи”, които се приемат благосклонно, с безразличие или се смятат за безобидни, но и за такива, които биха могли да обидят, шокират или да предизвикат безпокойство. По същия начин, свободата на събранията, закрепена в чл.11 Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, закриля демонстрации, които могат да раздразнят или обидят лица, които са против идеите или исканията, изразени по време на провеждането им. Изложените от ЕСПЧ мотиви, които напълно се споделят от настоящия състав на съда, очертават насоките, които следва да са водещи при постановяване на акт, с който се ограничава по някакъв начин правото на мирни събрания. В случая забраната противоречи на възпроизведеното по-горе тълкуване, дадено от ЕСПЧ, на ограниченията, които могат да се въвеждат по отношение на правото на мирни събрания. Същата е постановена при липса на конкретни данни за застрашаване на обществения ред и нарушаване правата на гражданите. При провеждането на митинг или протест винаги в сферата на хипотетичното, би могло да се стигне до инцидентно нарушаване на права и свободи на гражданите, но единствено само съмненията или предположенията на административния орган не могат да обосноват засягане правната сфера на други граждани, което да се явява прекомерно, респективно несъразмерно и неоправдано от гледна точка на закона.

Следователно в контекста на изложеното и на чл.11, т.2 от Конвенцията, за да е налице обоснованост на налаганото ограничение при упражняване на правото на мирни събрания, митинги и манифестации, административната намеса следва не само да е предвидена в закона, но и да преследва законна цел. Дали ограничителната мярка е необходима се преценява въз основа на прилагането на принципа за пропорционалността от гледна точка съответствие на преследваната цел при налагане на забраната с несъмненото съществуване на истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, засягаща основни интереси на обществото и непосредствен риск от нарушаване на обществения ред. В противен случай, би се стигнало до налагане на ограничителни мерки при всяко уведомление за митинг и манифестация без същите да почиват на законово основание и доказани твърдения.

По разбиране на настоящият съдебен състав в настоящият случай незаконосъобразно административния орган е постановил забрана за провеждане на митинги по отношение граждани и организации, които надлежно са упражнили правата си при спазване на разписания ред за уведомление. Съдът отбелязва, че наличието на правомощия по чл.13, ал.1 ЗСММ, с които разполага Кмета на Община Монтана, както и прилагането на мерки по реда на ЗМВР, които могат да са упражнят от органите на полицията в случай на нарушаване на правата и свободите на други граждани, са достатъчна законова основа, че правата изразявани чрез митингите няма да застрашат и нарушат права и свободи на други граждани.

Съобразно гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че оспорената Заповед №297/22.02.2018г. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.12, ал.2, т.4 ЗСММ е забранено провеждането на митинги край затворената фабрика „Камгарна предачница” (завод Монтана) на 24.02.2018, 03.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 24.03.2018, 31.03.2018, 07.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018 и 28.04.2018г. от 11,00 до 13,00 часа, е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, предвид, което на основание чл.172, ал.2 АПК във вр. с чл.12, ал.4 ЗСММ, І-ви състав на Административен съд Монтана

Р Е Ш И

ОТМЕНЯ Заповед №297/22.02.2018г. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.12, ал.2, т.4 ЗСММ е забранено провеждането на митинги край затворената фабрика „Камгарна предачница” (завод Монтана) на 24.02.2018, 03.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 24.03.2018, 31.03.2018, 07.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018 и 28.04.2018г. от 11,00 до 13,00 часа.

Решението е окончателно и подлежи на незабавно обявяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
http://www.asmontana.com/aktove/media/f ... 922718.htm
**************
Последна промяна от eko6 на 12 юли 2018 11:04, променено общо 1 път.

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 12 юли 2018 11:03

За "Водния цикъл" ... чакат... и удължават... :beer:

Ето от днес от сайта на Прокуратурата:
"Очакват се материали от друг орган за решаване на преписката.
Последен изходящ документ: Постановление/Писмо за удължаване на срока от административния ръководител
Адресат: Следствен отдел ...
Дата: 31-05-2018

Данните са актуални към предходния работен ден."

катарзис_07
Новак
Новак
Мнения: 56
Регистриран на: 18 ное 2013 12:06

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот катарзис_07 » 02 ное 2018 02:23

Нека почетем ПЕТАТА ГОДИШНИНА на бездействие и отказ от правосъдие по темата и ако все пак е останал някой оптимист на тази територия да му дадем малко кураж ,че ако не тук долу на земята ,то там горе рано или късно на всеки ще бъде раздадено ЗАСЛУЖЕНОТО!..АМИН!...

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 05 ное 2018 20:27

Ха-ха-ха :beer:

Най-после... няма вече 'очакване от друг орган'... Дали е дошъл Годо???? :beer:

"Преписката е за решаване при прокурор.
Дата на разпределяне на преписката: 01-11-2018"

:beer:

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 10 ное 2018 21:54

След Седем дни:

"Очакват се материали от друг орган за решаване на преписката.
Последен изходящ документ: Постановление/Писмо за удължаване на срока от административния ръководител
Адресат: Следствен отдел в СГП-София
Дата: 07-11-2018"

Или тече ... Голямо разследване ... или Голямо подкупване ???... :ch: 8) :chuckle: :punish: :santa:

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 09 яну 2019 19:22

Без думи:

"Преписката е за решаване при прокурор.
Дата на разпределяне на преписката: 08-01-2019

Данните са актуални към предходния работен ден."

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 12 яну 2019 21:16

Дали, щом Галата дочака Годо... ще дойде и за хвоста?? :chuckle:

http://medianews.bg/bg/a/deputat-ot-dps-otiva-na-sad-za-targoviya-s-vliyanie-v-severozapada

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 16 фев 2019 23:36

Съграждани, за далаверите при "Водния цикъл" в Монтана, идва Видовден... или, или ... пратих писмено Искане и получих разпореждането за информация по хода на разследването...

Текста на Искането ще го публикувам тук, в този форум, но след Постановлението ... каквото и да е то. :beer:

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 07 апр 2019 01:14

https://m.youtube.com/watch?v=BbIbHz9mf ... e=youtu.be - :beer: говорят Говорителят на ОП-Монтана, зам.-кметът Диман Георгиев и моя милост, преди 5 години :beer:

:nahnah :nahnahКога ще ги стигнем Европейците - когато гражданите сигнализират за далавери ... как кметът трепери ...
във Франция Кмет не посмя да разреши оставянето на подобен на чипровския хвост(какъвто 15 000 тона засипаха в Монтана при “Водния цикъл”,

закупен по 1 лв. за тон, а платен по проект от Европа по 16 лв. за тон, при договорирани 100 000 тона),

уж ‘пясък’ край водопроводните тръби под земята и не се съгласи с предложението на строителя в замяна да построи детска градина - а задължи да се разкопае направеното и извади отровната смес, всичко за сметка на строителя!!!
И това само след една публикация на един гражданин в местна медия, активирала широко недоволство сред Гражданите и страх на кмета че го заплашва Оставка...

Но това - във Франция...
*********
А къде сме ние?

Пет години Софийска градска прокуратура “очаква документи от друг орган за решаване на досъдебното производство” ...

или театърът “В очакване на Годо” ... с режисьор Борислав Сарафов, бил Зам.-главен прокурор, сега ‘в отпуск’ като Шеф на Национална следствена служба ... за едни пари!!!

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 29 юни 2019 17:28

Вальо “Топлото”, шеф на Топлофикация:
- 13 години съдебен процес (и още продължава)
- невинен по основното обвинение
(лежал 1.5 години по друго обвинение)

Род Благоевич, губернатор на щата Илинойс:
- 3 години съдебен процес
- осъден на 15 години затвор
(гарантирано ще лежи поне 12)

****************
След двуседмично стоене на разследването срещу Златко Живков при прокурор, уж беше “за решаване”,

от петък, 27.06.2019 г., отново е в двумесечно “очакване на материали от друг орган за решаване на преписката”...

Дали се изненадва няКОЙ :beer: Така е в България на корупцията! :rock: :hi:

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 07 юли 2019 12:49

Всичко е пари, ... Годо!

Разкрития на двама следователи от Следствен отдел към Софийска градска прокуратура, как се работи там - това е отделът от който вече 4 години се “очакват материали за решаване на преписката” срещу далаверите на кмета на Монтана Златко Живков по финансирания от ЕС “Воден цикъл” :

https://www.facebook.com/1496295563/posts/10219348859500997?s=1574600221&sfns=mo

Ето и статията в Биволъ:
https://bivol.bg/abdulova-1.html

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 01 сеп 2019 23:54

Рекорд!

СГП цял един месец не очаква Годо... а "Преписката е за решаване при прокурор".

Сега Златко Живков очаква ... Годо!

:beer:

eko6
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 232
Регистриран на: 02 ное 2013 09:09

Re: Далавери в Монтана с хвост ... и още нещо

Мнениеот eko6 » 15 окт 2019 22:31

Какво става... КОЙ да ти каже... изведнъж смениха датата на възлагане на прокурор - от 31.07.2019, стана 11.10.2019 ?

Прокурор ли смениха, какво ли ????

:beer:


Върни се в “ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта